English Svenska

Pressmeddelande

2020-04-23 16:30

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 23 april 2020

Nyfosa AB höll idag torsdagen den 23 april 2020 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den

31 december 2019 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att till stämmans förfogande stående medel om 4 875 960 245 kronor balanseras i ny räkning.Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Mats Andersson och till ny styrelseledamot valdes Jenny Wärmé. Kristina Sawjani hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Ericsson. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.nyfosa.se.Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mattias Johansson kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.Stämman beslutade att arvodena till styrelsens ledamöter ska vara oförändrade. Detta innebär att arvode ska utgå med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande samt med 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 40 000 kronor till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vidare fastställde stämman de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.Återköpsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Nyfosa.Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Nyfosa vid var tid innehar.Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn” och § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntade kommande lagändringar, inte anger vilken dag avstämningsdagen ska infalla.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50


 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

23 april 2020, kl. 16:30 CEST.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,8 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se

Dokument