English Svenska

Pressmeddelande

2021-07-13 07:30

Delårsrapport januari – juni 2021

JANUARI – JUNI 2021
 • Intäkterna uppgick till 1 154 MSEK (923), en ökning med 25 procent.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 959 MSEK (592), en ökning med 62 procent.

 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 587 MSEK (526), en ökning med 11 procent.

 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 3,52 SEK (4,07), en nedgång med 13 procent.

 • Resultat efter skatt uppgick till 1 350 MSEK (908).

 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 7,28 SEK (5,07).APRIL – JUNI 2021
 • Intäkterna uppgick till 583 MSEK (493), en ökning med 18 procent.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 539 MSEK (248), en ökning med 117 procent.

 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 300 MSEK (266), en ökning med 13 procent.

 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 2,37 SEK (2,81), en nedgång med 16 procent.

 • Resultat efter skatt uppgick till 711 MSEK (249).

 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,82 SEK (1,35).VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
 • I kvartalet tillträddes fastigheter till ett värde om 377 MSEK i tre olika affärer. 

 • I april meddelade Nyfosa beslutet att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate.

 • I april emitterades ett grönt obligationslån för användning enligt bolagets etablerade gröna finansieringsramverk samt för att återköpa utestående obligationer.

 • I juni genomfördes en riktad nyemission av 6 521 740 aktier som tillförde cirka 750 MSEK.

 • Efter periodens slut tecknades avtal om förvärv av fastigheter i Finland till ett värde om drygt 2,3 MDSEK.

   KOMMENTAR FRÅN VD

Nyfosa fortsätter att leverera det vi föresatt oss – att växa genom förvärv och bygga starka, hållbara kassaflöden. Under andra kvartalet 2021 fortsatte trenden med positiv nettouthyrning. Det händer mycket i våra regionsstäder där vi upplever att många av våra hyresgäster ser positivt på framtiden och att efterfrågan på lokaler är fortsatt stabil.Vi har gjort ett tydligt avtryck på Nyfosas nya marknad Finland genom förvärv för totalt drygt 2,3 MDSEK efter periodens slut. Det är fastigheter med stabila hyresgäster i växande regionsstäder som utgör en bra plattform för vår fortsatta tillväxt i Finland. Under kvartalet förvärvade vi även en portfölj i Norrland som kompletterar vårt bestånd väl, och därtill ett antal mindre affärer.Nyfosa ska fortsätta växa och vi ser intressanta affärsmöjligheter framåt, inte minst i Finland. Genom Nyfosas första gröna obligation och en riktad nyemissionen har vi skapat stärkt finansiell beredskap för att kunna agera snabbt när vi hittar rätt affärer. Intresset bland investerare var stort och vi är förstås glada att vår opportunistiska affärsmodell med inriktning på starka kassaflöden uppskattas.Stina Lindh Hök, VD
 

Kontaktinformation

Stina Lindh Hök, VD

Tel: 070 577 18 85. E-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se
Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef

Tel: 070 574 59 25. E-post: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se
Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 07:30 CEST.
Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 juni 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 31,4 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.