English Svenska

Pressmeddelande

2021-02-15 07:30

Bokslutskommuniké januari–december 2020

JANUARI–DECEMBER 2020
 • Intäkterna uppgick till 2 035 MSEK (1 370), en ökning med 46 procent.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 334 MSEK (1 112), en ökning med 20 procent.

 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture uppgick till 1 145 MSEK (814), en ökning med 41 procent.

 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 6,71 SEK (4,73), en ökning med 42 procent.

 • Resultat efter skatt uppgick till 2 225 MSEK (1 382).

 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 12,25 SEK (8,24).OKTOBER–DECEMBER 2020
 • Intäkterna uppgick till 559 MSEK (383), en ökning med 46 procent.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 365 MSEK (460), en minskning med 21 procent.

 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture uppgick till 275 MSEK (213), en ökning med 29 procent.

 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,19 SEK (0,93), en ökning med 28 procent.

 • Resultat efter skatt uppgick till 497 MSEK (543).

 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,70 SEK (3,24).VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
 • I oktober förvärvades en mixad fastighetsportfölj med hög andel skattefinansierade hyresgäster i Stockholm, Karlstad och Eskilstuna till ett värde om cirka 2,5 MDSEK.

 • I oktober förvärvades en fastighetsportfölj med lager-, industri- och grossisthandelsverksamhet för cirka 870 MSEK enligt tidigare avsiktsförklaring.

 • I oktober tillträdde Stina Lindh Hök som VD för Nyfosa.

 • I december avyttrades bostadsfastigheter till ett värde om 445 MSEK.

 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 3,00 SEK per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,75 SEK per aktie, samt en extra utdelning om 1,00 SEK per aktie.KOMMENTAR FRÅN VDVi stänger ett starkt år för Nyfosa. Att under ett år genomföra förvärv för drygt 12 MDSEK och avyttringar för närmare 4 MDSEK är ett kvitto på att vi brinner för att göra affärer. Vi strävar ständigt efter att förbättra intjäningen och att skapa diversifiering i portföljen.Med en positiv nettouthyrning under varje kvartal och en tillväxt med 42 procent i det utdelningsgrundande kassaflödet per aktie är jag nöjd med året. Vi har klarat av utmaningarna med pandemin på ett bra sätt och vår bedömning är att vi även framåt har god motståndskraft med vår bredd i fastighetsbeståndet.Jag ser fram emot att fortsätta göra bra affärer och utveckla Nyfosa. Vi ska växa och bygga kassaflöden med en sund balansräkning. För oss innebär vår affärsidé en frihet att göra affärer där vi ser möjligheter, både på transaktionsmarknaden och i förvaltningen. Och vi ska göra det med en ännu tydligare riktning mot hållbarhet och minskad klimatpåverkan.Stina Lindh Hök, VD

KontaktinformationStina Lindh Hök, VD

Tel: 070 577 18 85. E-post: stina.lindh.hok@nyfosa.seAnn-Sofie Lindroth, Ekonomichef

Tel: 070 574 59 25. E-post: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se


 

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl. 07:30 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 29,4 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.