English Svenska
2019-02-12 07:30

Bokslutskommuniké januari – december 2018

JANUARI - DECEMBER 2018  • Intäkter 1 064 MSEK (1 031)

  • Resultat efter skatt 1 615 MSEK (1 215)

  • Resultat efter skatt per aktie 9,63 SEK (7,24)


OKTOBER - DECEMBER 2018  • Intäkter 317 MSEK (247)

  • Resultat efter skatt 308 MSEK (279)

  • Resultat efter skatt per aktie 1,84 SEK (1,66)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET  • Den 23 november noterades Nyfosa på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

  • Efter kvartalets utgång avyttrade Nyfosas joint venture, Söderport, en delägd fastighet i Torslanda.

  • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning sker till aktieägarna för räkenskapsåret 2018.


KOMMENTAR FRÅN VD


Noteringen på Nasdaq Stockholm i november markerade starten för Nyfosa som ett självständigt bolag. Vi har en stark balansräkning och goda finansieringsmöjligheter. Efter rekryteringar under fjärde kvartalet av flera nya medarbetare till viktiga funktioner är vi redo att inleda vår expansion. Just nu tittar vi på ett flertal intressanta affärer i olika sektorer. Målet är en årlig tillväxt om 20 procent i resultat och fastighetsbestånd.


Jens Engwall, VD

Kontaktinformation


Jens Engwall, VD
Tel: +46 (0)70 690 65 50. Mail: jens.engwall@nyfosa.se


Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef
Tel: +46 (0)70 574 59 25. Mail: ann-sofie.lindroth@nyfosa.seDenna information är insiderinformation som Nyfosa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 07:30 CET.