English Svenska

Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med en instruktion som antagits av årsstämman.

I enlighet med bolagsstämmans beslut ska Nyfosas valberedning utgöras av styrelseordförande och fyra representanter som är utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 juli. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

 • antal styrelseledamöter och revisorer,
 • stämmoordförande,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • styrelsearvode (med uppdelning mellan ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete),
 • val av revisor,
 • arvodering av revisor, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar u gällande instruktion för valberedningen.

 

VALBEREDNINGEN 2019
Enligt beslut vid Nyfosas bolagsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2019. Nuvarande valberedning består av följande representanter:

 • Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (valberedningens ordförande)
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Mikael Falck, Kåpan Pensioner
 • Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
 • Bengt Kjell, styrelseordförande

 

KONTAKT
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@nyfosa.se eller med brev till Nyfosa AB (publ), Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 21 januari 2019.

Följande instruktion till valberedningen antogs av extra bolagsstämman den 21 maj 2018