English Svenska

Ersättning

Nyfosas ersättningsformer är utformade för att motivera ledande befattningshavare till att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska ersättningsformerna vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Vid årsstämma den 9 maj 2019 beslutade stämman att fram till nästa årsstämma ska ett årligt arvode utgå med 170 000 SEK till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i Nyfosa samt med 425 000 SEK till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 60 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 30 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 9 maj 2019 godkändes följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Nyfosa.