English Svenska

Ersättning

Nyfosas ersättningsformer är utformade för att motivera ledande befattningshavare till att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska ersättningsformerna vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Vid extra bolagsstämma den 7 maj 2018 beslutade stämman att fram till nästa årsstämma ska ett årligt arvode utgå med 160 000 SEK till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i Nyfosa samt med 370 000 SEK till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På den extra bolagsstämman den 21 maj 2018 godkändes följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Nyfosa.