English Svenska

Årsstämma 2019

Nyfosas årsstämma hålls torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 på Vasateatern, Vasagatan 19, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.00.

Kallelse till årsstämma
Kallelse

Läs pressmeddelandet här.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Den som önskar delta i stämman ska

dels        vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 3 maj 2019,

dels        anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan ske:

 • online, eller
 • per telefon 08-401 43 01 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00, eller
 • skriftligen till bolaget på adress:
  Nyfosa AB
  Årsstämma 2019
  c/o Euroclear Sweden AB
  Box 191
  101 23 Stockholm

Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se här för information om behandling av personuppgifter.

Fullmaktsformulär

För mer information om rätt att delta och rösta vid årsstämman se kallelsen.

Anmälan

Dokument
Styrelsens fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämman

Valberedningens förslag och motiverade yttranden till årsstämman

Revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning 2018
Nyfosa publicerade sin årsredovisning för 2018 den 3 april 2019.

Övrigt
Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta Linn Ejderhamn, Bolagsjurist, på 0708 48 48 12 eller linn.ejderhamn@nyfosa.se.