English Svenska

Årsstämma 2021

Nyfosas årsstämma för 2021 kommer att hållas den 21 april 2021. I syfte att motverka spridningen av COVID-19 avses årsstämman att genomföras enbart genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till Nyfosa AB (publ), Att: Juridik, Box 4044, 131 04 Nacka. Förslagen måste skickas senast sju veckor före årsstämman för att ärendet med säkerhet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de är ägnade för beslut av årsstämman och har anmälts i tid.

Närmare uppgifter om hur poströstningsförfarandet fungerar och hur årsstämman kommer att genomföras kommer att offentliggöras i samband med offentliggörandet av kallelsen inför stämman.

 

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta:
Linn Ejderhamn, chefsjurist, på 0708-48 48 12 eller linn.ejderhamn@nyfosa.se.